“Tunetuliniliz, Tucucuca”

“Nican muytaz chicuey tonal oguichiua nican ayac oquimaca ypatiuh totolim yuan cacat caualio yuan ticini cece tonal ayac omumaca ypatiuh yuan techiluigue Ancuiloni puercos tlacamacat otechiluique cenca techcuculia yn ipan ytlatol ynican.” Sigue leyendo

Anuncios